Regulamin korzystania z serwisu internetowego

Niniejszy regulamin, zwany dalej „Regulaminem”, reguluje zasady dotyczące wykonywania wszelkich czynności zmierzających do zawarcia Umowy ubezpieczenia z Użytkownikiem, , czynności związanych z wykonywaniem zawartej umowy ubezpieczenia, w tym m.in. składania oświadczeń, zgłaszania szkód, bez jednoczesnej obecności obu stron, a także za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość z wykorzystaniem pośredników ubezpieczeniowych świadczących na rzecz LAMP Insurance Company Limited z siedzibą w Giblartarze usługi pośrednictwa ubezpieczeniowego.

Użytkownik w czasie dokonywania czynności za pośrednictwem elektronicznej poczty e-mail, a także przy użyciu innych środków porozumiewania się na odległość, z których korzysta, wyraża zgodę na świadczenie usług zgodnie z niniejszym Regulaminem, co jest równoznaczne z akceptacją treści niniejszego Regulaminu, który w takich przypadkach, obok Ogólnych Warunków Ubezpieczenia stanowi integralną część zawartej Umowy ubezpieczenia.


PODMIOT ŚWIADCZĄCY USŁUGI ZA POŚREDNICTWEM SERWISU

Medihelp International Broker de Asigurare SRL z siedzibą w Bukareszcie, Rumunii zarejestrowany w rejestrze brokerów pod numerem rbk366/11-10-2006, działający na zlecenie:

MediSky International spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie przy ulicy Trębackiej 4, 00-072 Warszawa wpisana pod numerem 0000628122 do Krajowego Rejestru Sądowego Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, o kapitale zakładowym w wysokości 5.000,00 złotych, NIP: 5252669863, REGON: 364999711; będący agentem ubezpieczeniowym (wpisanym do rejestru pośredników ubezpieczeniowych w dziale pierwszym: rejestr agentów ubezpieczeniowych pod numerem 11232800/A przez Komisję Nadzoru Finansowego), działającym jako Agent:

I. DEFINICJE

Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

 1. Administrator usług Medihelp International Broker de Asigurare SRL z siedzibą w Bukareszcie, Rumunii zarejestrowany w rejestrze brokerów pod numerem rbk366/11-10-2006
 2. Materiały – materiały informacyjne, sporządzane w formie elektronicznej, dotyczące świadczonych usług;
 3. Regulamin – niniejszy regulamin;
 4. Użytkownik/Ubezpieczający – podmiot zawierający umowę ubezpieczenia za pomocą środków porozumiewania się na odległość.
 5. Serwis – strona internetowa www.medisky.pl.
 6. Kalkulacja składki – wyliczenie wysokości składki ubezpieczeniowej na podstawie podanych danych;
 7. Oferta wstępna – wstępna oferta Zakładu Ubezpieczeń wskazująca szacunkową wysokość składki. Oferta nie ma charakteru wiążącego.
 8.  Oferta – odpowiedź wystosowana przez Zakład Ubezpieczeń w następstwie złożenia przez Użytkownika Wniosku o zawarcie umowy ubezpieczenia. Oferta ulega akceptacji, po opłaceniu przez Użytkownika składki w wysokości wskazanej w Ofercie i rachunku.
 9. Wniosek o zawarcie Umowy ubezpieczenia – formularz znajdujący się na stronie internetowej www.medisky.pl.
 10. Umowa ubezpieczenia – umowa na podstawie której Ubezpieczyciel zobowiązuje się w zakresie swego przedsiębiorstwa spełnić określone świadczenie w razie zajścia przewidzianego w umowie wypadku, a Ubezpieczający zobowiązuje się zapłacić składkę.
 11. Ogólne Warunki Ubezpieczenia/ OWU - Ogólne Warunki Umowy Ubezpieczenia zawartej w ramach wybranego przez Ubezpieczającego programu, stanowiące integralną część Umowy ubezpieczenia.
 12. Zawieranie umowy na odległość – oferowanie w imieniu Zakładu Ubezpieczeń przez Agenta usługi zmierzającej do zawarcia Umowy ubezpieczenia z Użytkownikiem, bez jednoczesnej obecności obu stron.
 13.  Świadczenie usługi drogą elektroniczną - wykonanie usługi świadczonej bez jednoczesnej obecności stron (na odległość), poprzez przekaz danych na indywidualne żądanie Użytkownika, przesyłanej i otrzymywanej za pomocą urządzeń do elektronicznego przetwarzania, włącznie z kompresją cyfrową, i przechowywania danych, która jest w całości nadawana, odbierana lub transmitowana za pomocą sieci telekomunikacyjnej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. - Prawo telekomunikacyjne;
 14. Środki komunikacji elektronicznej - rozwiązania techniczne, w tym urządzenia teleinformatyczne i współpracujące z nimi narzędzia programowe, umożliwiające indywidualne porozumiewanie się na odległość przy wykorzystaniu transmisji danych między systemami teleinformatycznymi, a w szczególności pocztę elektroniczną.

II. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejszy Regulamin stanowi regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w rozumieniu art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1030 z późn. zm.). oraz ma na celu wypełnienie obowiązków informacyjnych wskazanych w art. 39 Ustawy o prawach konsumenta.
 2. Użytkownik zobowiązany jest do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu, w tym w szczególności do:

  a) korzystania z Usług w sposób zgodny z przepisami obowiązującego prawa;
  b) niewykorzystywania Serwisu lub jakichkolwiek jego funkcjonalności na cele marketingu bezpośredniego, w tym w szczególności do niepodejmowania działań polegających na rozsyłaniu do Administratora usług informacji handlowej w rozumieniu ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną lub na umieszczaniu jej w Serwisie.
  c) niedostarczania treści o charakterze bezprawnym, w tym w szczególności naruszających dobra osobiste lub inne prawa Administratora usług lub osób trzecich.

 3. Z usługi mogą korzystać tylko Użytkownicy będący osobami pełnoletnimi, tj. które ukończyły 18 lat, posiadający pełną zdolność do czynności prawnych.
 4. Szczegółowy opis ochrony ubezpieczeniowej dla danego przedmiotu ubezpieczenia oraz prawa i obowiązki Stron umowy ubezpieczenia zawarte są w OWU stanowiących integralną część umowy ubezpieczenia.
 5. OWU są dostępne na stronie internetowej www.medisky.pl w sposób umożliwiający Użytkownikowi ich pobranie i zapisanie na swoim komputerze oraz przechowywanie i odtwarzanie w zwykłym toku czynności, zgodnie z art. 384 § 4 kodeksu cywilnego.
 6. Dokonywanie czynności za pomocą środków porozumiewania się na odległość w postaci korzystania z poczty elektronicznej jest równoznaczne z zawarciem Umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną na zasadach opisanych w niniejszym Regulaminie i/lub w innych dokumentach. W razie, gdyby Użytkownik chciał zrezygnować z formy świadczenia usług drogą elektroniczną, Użytkownik uprawniony jest do rozwiązania umowy o świadczenie Usługi w formie elektronicznej w każdym czasie, bez podawania powodów, poprzez powiadomienie wysłane na następujący adres e-mail Administratora usługi: customer-care@medisky.pl.
 7. Warunkiem korzystania z usług oferowanych za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość jest wyrażenie zgody na postanowienia Regulaminu. Regulamin jest dostępny na stronie www.medisky.pl, a także jest dostarczany przed zawarciem Umowy ubezpieczenia na adres wskazany we Wniosku o zawarcie umowy ubezpieczenia.

III. KORZYSTANIE ZE STRONY INTERNETOWEJ www.medisky.pl W CELU ZAWARCIA UMOWY UBEZPIECZENIA, WYKONYWANIA PRAW I OBOWIĄZKÓW WYNIKAJACYCH Z UMOWY UBEZPIECZENIA, A TAKŻE ZASADY ZWIĄZANE Z ZAWARCIEM UMOWY NA ODLEGŁOŚĆ.

 1. Korzystanie ze strony internetowej www.medisky.pl umożliwia:

  - pobranie dokumentu - Wniosku o zawarcie umowy ubezpieczenia w ramach Programu MEDIHOPE, LIME, GREEN, EMERALD, CLOVER/NESACARD poprzez dokument o nazwie „Formularz Wniosku”. Warunkiem złożenia wniosku o zawarcie umowy z wykorzystaniem formularza ubezpieczenia znajdującego się na stronie internetowej www.medisky.pl jest wyrażenie zgody na przesłanie za pośrednictwem adresu mailowego, Oferty oraz niniejszego Regulaminu oraz OWU,
  - pobranie dokumentu umożliwiającego zgłoszenie szkody,

 2. W ramach Programów MEDIHOPE, LIME, GREEN, EMERALD, CLOVER/NESACARD Zakład Ubezpieczeń udziela ochrony ubezpieczeniowej: zawierając poprzez Agenta indywidualną umowę ubezpieczenia z osobą zainteresowaną uzyskaniem ochrony ubezpieczeniowej dla siebie (tzw. „tryb indywidualny”) bądź zawierając umowę grupowego ubezpieczenia z Ubezpieczającym na rachunek Ubezpieczonych (tzw. „tryb grupowy”).
 3. Umowę Ubezpieczenia zawiera się na podstawie Wniosku o zawarcie umowy ubezpieczenia zawierającego informacje niezbędne do dokonania oceny ryzyka i określenia należnej Składki.
 4. Do zawarcia Umowy Ubezpieczenia dochodzi po łącznym spełnieniu wszystkich poniższych warunków:

  Tryb indywidualny:
  - Zapoznaniu się przez Ubezpieczającego z Ofertą wstępną z Regulaminem, Ogólnymi Warunkami Ubezpieczenia oraz ich zaakceptowaniu. Ogólne Warunki Ubezpieczenia oraz Regulamin są dostępne na stronie internetowej www.medisky.pl i możliwe do pobrania wraz z formularzem wniosku; Dla usunięcia wszelkich wątpliwości, OWU oraz Regulamin przesyłane są również wraz z Ofertą.
  - Wypełnieniu przez Ubezpieczającego Wniosku o zawarcie umowy ubezpieczenia i przesłaniu go na adres Agenta, (Ubezpieczający działający osobiście lub za pośrednictwem brokera przesyła wniosek Agentowi, który następnie przekazuje wniosek Zakładowi Ubezpieczeń)
  - Przedstawieniu przez Zakład Ubezpieczeń Oferty wraz z rachunkiem, poprzez przesłanie jej na adres mailowy, z którego przesłany został Wniosek o zawarcie umowy ubezpieczenia. (Agent przesyła Ofertę Ubezpieczającemu lub brokerowi, w zależności od tego, od kogo otrzymał Wniosek o zawarcie umowy ubezpieczenia).
  - Dokonaniu zapłaty przez Ubezpieczającego całej rocznej Składki zgodnie z warunkami wskazanymi w Ofercie wraz z rachunkiem; co jest równoznaczne z zaakceptowaniem Oferty,
  - Doręczeniu Ubezpieczającemu Certyfikatu uczestnictwa/ pocztą na adres wskazany we Wniosku o zawarcie umowy ubezpieczenia oraz e-mailem na adres wskazany przez klienta we Wniosku o zawarcie umowy ubezpieczenia.

  Tryb Grupowy:
  - Zapoznaniu się przez Ubezpieczającego oraz Ubezpieczonych z Ofertą wstępną z Regulaminem, Ogólnymi Warunkami Ubezpieczenia oraz ich zaakceptowaniu. Ogólne Warunki Ubezpieczenia oraz Regulamin są dostępne na stronie internetowej www.medisky.pl i możliwe do pobrania wraz z formularzem wniosku; Dla usunięcia wszelkich wątpliwości, OWU oraz Regulamin przesyłane są również wraz z Ofertą.
  - Złożeniu przez Ubezpieczającego Wniosku o zawarcie umowy ubezpieczenia oraz wniosków osób, które mają zostać objęte ochroną ubezpieczeniową i przesłaniu ich na adres Agenta, (Ubezpieczający działający osobiście lub za pośrednictwem brokera przesyła wniosek Agentowi, który następnie przekazuje wniosek Zakładowi Ubezpieczeń). Ubezpieczający zobowiązany jest do dostarczenia wraz z Wnioskiem o zawarcie umowy ubezpieczenia, imiennego wykazu Ubezpieczonych.
  - Przedstawieniu przez Zakład Ubezpieczeń Oferty wraz z rachunkiem, poprzez przesłanie jej na adres mailowy, z którego przesłany został Wniosek o zawarcie umowy ubezpieczenia. (Agent przesyła Ofertę Ubezpieczającemu lub brokerowi, w zależności od tego, od kogo otrzymał Wniosek o zawarcie umowy ubezpieczenia)
  - Dokonaniu zapłaty przez Ubezpieczającego całej rocznej Składki lub jej pierwszej raty zgodnie z warunkami wskazanymi w Ofercie wraz z rachunkiem; co jest równoznaczne z zaakceptowaniem Oferty,
  - Doręczeniu Ubezpieczającemu Certyfikatu uczestnictwa, w następstwie czego, Ubezpieczający przesyła Certyfikaty Ubezpieczonym

 5. Umowa ubezpieczenia zawierana jest na podstawie niniejszego Regulaminu, Ogólnych Warunków Ubezpieczenia, Wniosku o zawarcie umowy ubezpieczenia i Oferty.
 6. Ubezpieczający po zapoznaniu się z Ofertą Wstępną, Regulaminem i wybraniu warunków ubezpieczenia, przystępuje do składania Wniosku o zawarcie umowy ubezpieczenia (Formularz Wniosku) znajdującego się na stronie internetowej: www.medisky.pl w zakładce: Programy Indywidualne – na dole strony, lub przesłanego mu przez Agenta. Ubezpieczający i Ubezpieczony powinni zapoznać się z OWU i Regulaminem przed złożeniem Wniosku o zawarcie Umowy ubezpieczenia. Na etapie składania wniosku o zawarcie umowy ubezpieczenia Ubezpieczający, a w przypadku ubezpieczenia grupowego również Ubezpieczeni, są zobowiązani do złożenia oświadczeń dotyczących:

  - zapoznania się z Regulaminem,
  - zapoznania się z Ogólnymi Warunkami Ubezpieczenia,
  - prawdziwości podanych danych,
  - wyrażenia zgody na przesłanie Oferty e-mailem,

 7. Kalkulacja składki ubezpieczeniowej następuje na podstawie podanych przez Ubezpieczającego informacji. Kalkulacja składki zawarta jest w Ofercie wstępnej oraz w informacji uzyskanej od Agenta.
 8. Zapłata składki ubezpieczeniowej następuje zgodnie z informacjami wskazanymi w Ofercie. Płatność składki ubezpieczeniowej lub w przewidzianych przypadkach, pierwszej raty składki ubezpieczeniowej, musi nastąpić w dacie określonej w Ofercie, w przeciwnym razie oferta wygasa i składka ubezpieczeniowa lub pierwsza rata składki ubezpieczeniowej nie może być zapłacona. Za dzień zapłaty składki ubezpieczeniowej lub raty składki ubezpieczeniowej uważa się dzień uznania rachunku wskazanego przez Zakład Ubezpieczeń/ Agenta.
 9. Certyfikat Uczestnictwa doręcza się Ubezpieczającemu i w określonych przypadkach Ubezpieczonym, pocztą na adres wskazany we Wniosku o zawarcie umowy ubezpieczenia oraz pocztą e-mail.
 10. Korzystanie z Formularza Zgłoszenia Szkody znajdującego się na stronie www.medisky.pl w zakładce Programy Indywidualne – na dole strony, umożliwia zgłoszenie szkody. Formularz ten po wypełnieniu, należy przesłać na adres: customer-care@medisky.pl

IV. WYMAGANIA TECHNICZNE KORZYSTANIA Z SERWISU I USŁUG

 1. Korzystanie z Serwisu wymaga spełnienia przez system teleinformatyczny Użytkownika następujących, minimalnych wymagań technicznych:

  a) dostępu do sieci Internet;
  b) stosowania jednej z następujących przeglądarek internetowych: Mozilla FireFox, Google Chrome, Opera, Internet Explorer, akceptującej pliki typu cookies.

 2. Zawarcie umowy o świadczenie Usługi oraz z nich korzystanie, oprócz spełnienia przez system teleinformatyczny Użytkownika minimalnych wymagań technicznych opisanych powyżej, wymaga stosowania przez Użytkownika programu do odtwarzania plików w formacie „pdf.” oraz posiadania przez Użytkownika adresu e-mail.

V. POLITYKA COOKIES

 1. Użytkownik wyraża zgodę na używanie przez Administratora danych osobowych oraz Administratora usług plików cookies i innych podobnych technologii, w tym w szczególności na zapisywanie i przechowywanie tak tworzonych informacji na komputerze i innych urządzeniach Użytkownika (telekomunikacyjnych urządzeniach końcowych), za pomocą których korzysta on z Serwisu oraz na uzyskiwanie dostępu przez Administratora usług do tak zapisywanych informacji.
 2. Administrator danych osobowych oraz Administrator usług wykorzystuje informacje wskazane w pkt. 1 powyżej celem prawidłowego wyświetlania Serwisu oraz jego dostosowywania do indywidualnych potrzeb Użytkowników oraz w celach statystycznych (m.in. badania sposobu korzystania z Serwisu przez Użytkowników).
 3. Ustawiając blokadę plików cookies w ustawienia przeglądarki internetowej lub dokonując tej blokady w inny sposób (w szczególności z wykorzystaniem funkcji programu typu firewall) Użytkownik powinien mieć świadomość, iż blokada taka może wpłynąć negatywnie na wygodę korzystania z Serwisu.

VI. ZAKRES I ZASADY ŚWIADCZENIA USŁUGI

 1. Użytkownik posiada możliwość zawarcia umowy o świadczenie Usługi.
 2. Usługa jest bezpłatna i dostępna dla każdego Użytkownika z zastrzeżeniem postanowień Regulaminu.
 3. Informacje na temat przetwarzania danych osobowych zawarte są na stronie www.medisky.pl w zakładce Przetwarzanie Danych Osobowych, a także Wniosku o Zawarcie Umowy ubezpieczenia oraz Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia.

VII. WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA

Prawa własności intelektualnej do wszelkich treści dostępnych w Serwisie oraz do Materiałów, w tym w szczególności do treści zawartych w Serwisie i Materiałach, elementów graficznych, słownych i słowno-graficznych, rozwiązań nawigacyjnych i oprogramowania, wyboru i układu prezentowanych w treści jak również nazw domen internetowych oraz znaków towarowych podlegają ochronie prawnej i przysługują Administratorowi usług lub innym uprawnionym podmiotom. p

 1. Użytkownik uprawniony jest do korzystania z Serwisu i Materiałów wyłącznie w zakresie dozwolonego użytku osobistego. Jakiekolwiek korzystanie z Serwisu lub Materiałów w zakresie wykraczającym poza powyższe granice, wymaga zgody Administratora usług lub innych uprawnionych podmiotów.

VIII. ODPOWIEDZIALNOŚĆ

Zakład Ubezpieczeń, Agent, ani Administrator usług nie ponosi odpowiedzialności za:

 • szkody powstałe w z przyczyn niezależnych od Zakładu Ubezpieczeń, Agenta lub Administratora usług, w tym w szczególności powstałe w następstwie zakłóceń w działaniu Serwisu lub jego na skutek jego niedostępności, spowodowane przyczynami niezależnymi od Administratora usług, Agenta, Zakładu Ubezpieczeń, lub za szkody które nastąpiły wskutek zdarzeń, którym Zakład Ubezpieczeń, Agent lub Administrator usług nie był w stanie zapobiec;
 • problemy techniczne bądź ograniczenia techniczne występujące w sprzęcie komputerowym, urządzeniu końcowym, systemie teleinformatycznym oraz infrastrukturze telekomunikacyjnej, z których korzysta Użytkownik, a które uniemożliwiają Użytkownikowi poprawne korzystanie ze Serwisu lub Usługi.

IX. ODSTĄPIENIE OD UMOWY UBEZPIECZENIA

 1. Zgodnie z art. 40 ust.2 Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, Ubezpieczającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy ubezpieczenia w terminie 30 dni od dnia poinformowania go o zawarciu umowy ubezpieczenia lub od dnia doręczenia mu informacji, które należy przekazywać konsumentowi na podstawie przepisów ustawy o prawach konsumenta, dotyczących zawierania umów na odległość, jeżeli jest to termin późniejszy. Termin uważa się za zachowany, jeżeli przed jego upływem oświadczenie zostało wysłane. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy ubezpieczenia powinno zostać przekazane Medisky International w formie pisemnej a także pocztą e-mail na adres customer-care@medisky.pl. 2. Prawo do odstąpienia od Umowy ubezpieczenia nie przysługuje Konsumentowi w wypadkach umów całkowicie wykonanych na żądanie Konsumenta, przed upływem 30 dniowego terminu do odstąpienia od umowy.

 2. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy należy wysłać na adres: Medisky International Sp. z o.o., ul. Trębacka 4, 00-074 Warszawa i adres e-mail: customer-care@medisky.pl.

X. REKLAMACJE

A. REKLAMACJE ZWIAZANE Z ZAWARTĄ UMOWĄ UBEZPIECZENIA

 1. Od dnia 1.10.2018 r. Klientowi, tj. poszukującemu ochrony ubezpieczeniowej, ubezpieczającemu, ubezpieczonemu, będącemu osobą fizyczną, osobą prawną lub spółką nieposiadającą osobowości prawnej przysługuje prawo do wniesienia pisemnej reklamacji do Medisky International (Medisky International Sp. z o.o., ul. Trębacka 4, 00-074 Warszawa), w której Klient zgłasza zastrzeżenia dotyczące usług świadczonych przez Zakład Ubezpieczeń lub Medisky International. Reklamację można złożyć również ustnie telefonicznie pod numerem 22 826 11 46, a także osobiście do protokołu podczas wizyty klienta w biurze przy ulicy Trębackiej 4, 00-074 Warszawa.  Przed 1.10.2018 r. krąg podmiotów uprawnionych do złożenia reklamacji ograniczony jest do klientów będących osobami fizycznymi.
 2. Rozpatrzenie reklamacji i udzielenie odpowiedzi na reklamację nastąpi bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w terminie 30 dni od jej otrzymania. W szczególnie skomplikowanych przypadkach, uniemożliwiających rozpatrzenie reklamacji i udzielenie odpowiedzi w terminie 30 dni, Medisky International zawiadomi w tym terminie Klienta, który wystąpił z reklamacją, wskazując przyczynę opóźnienia, okoliczności które muszą zostać ustalone dla rozpatrzenia sprawy oraz określa przewidywany termin rozpatrzenia reklamacji i udzielenia odpowiedzi, który nie może przekroczyć 60 dni od dnia otrzymania reklamacji.
 3. Klientowi, będącemu osobą fizyczną przysługuje prawo do zwrócenia się z wnioskiem do Rzecznika Finansowego w przypadku:

  - nieuwzględnienia roszczeń w trybie rozpatrywania reklamacji,
  - niewykonania czynności wynikających z pozytywnie rozpatrzonej reklamacji.

 4. Wniosek należy przesłać na adres: Rzecznik Finansowy, al. Jerozolimskie 87, 02-001 Warszawa. Rzecznik Finansowy jest również podmiotem uprawnionym do prowadzenia postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich w rozumieniu ustawy z dnia 23 września 2016 r. o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich (szczegółowe informacje w tym zakresie dostępne są na stronie internetowej Rzecznika Finansowego: https://rf.gov.pl/).

B. REKLAMACJE ZWIĄZANE Z FUNKCJONOWANIEM SERWISU

 1. Użytkownikowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji związanej z funkcjonowaniem Serwisu w terminie 7 dni licząc od dnia, w którym doszło do zdarzenia będącego przyczyną reklamacji.
 2. Reklamację składa się pisemnie na adres pocztowy MediSky International spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ulica Trębacka 4, 00-072 Warszawa lub na następujący adres poczty elektronicznej customer-care@medisky.pl. z dopiskiem: Reklamacja związana z funkcjonowaniem Serwisu.
 3. Reklamacja powinna zawierać w swej treści: imię i nazwisko Użytkownika, adres poczty elektronicznej Użytkownika i powód zgłoszenia reklamacji, a w przypadku reklamacji pisemnej - również podpis.
 4. Reklamacja rozpatrywana jest przez Administratora usług w terminie nie dłuższym niż 30 dni od daty skutecznego jej złożenia. O sposobie rozpatrzenia reklamacji Administrator usług niezwłocznie powiadamia Użytkownika.
 5. Reklamację wniesioną po terminie oraz będącą następstwem niezastosowania się do niniejszego Regulaminu Administrator pozostawia się bez rozpoznania, niezwłocznie powiadamiając o tym fakcie Użytkownika.

XI. ROZWIĄZANIE UMOWY

Ubezpieczający może rozwiązać umowę ubezpieczenia, zgodnie z postanowieniami wskazanymi w OWU, a umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną, na podstawie niniejszego Regulaminu.

XII. INFORMACJA O JĘZYKU STOSOWANYM W RELACJACH PRZEDSIĘBIORCY Z KONSUMENTEM

Językami stosowanymi w relacji przedsiębiorcy z konsumentem jest język polski oraz język angielski.

XIII. INFORMACJA O PRAWIE WŁAŚCIWYM ORAZ SĄDZIE WŁAŚCIWYM DO ROZSTRZYGANIA SPORÓW

 1. Powództwo o roszczenie wynikające z umowy ubezpieczenia można wytoczyć według przepisów o właściwości ogólnej albo przed sąd właściwy dla miejsca zamieszkania lub siedziby Ubezpieczającego, Ubezpieczonego lub uprawnionego z umowy ubezpieczenia. Powództwo o roszczenie wynikające z umowy ubezpieczenia można wytoczyć według przepisów o właściwości ogólnej albo przed sąd właściwy dla miejsca zamieszkania spadkobiercy Ubezpieczonego lub spadkobiercy uprawnionego z umowy ubezpieczenia.

XIV. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Zarówno treść informacji zamieszczanych w Serwisie jak i treść Materiałów mają charakter wyłącznie poglądowy. Treści takie nie stanowią oferty zawarcia umowy w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego niezależnie od sposobu ich przedstawienia Użytkownikowi.
 2. Użytkownicy Serwisu uprawnieni są w każdym czasie do nieodpłatnego pozyskania, odtworzenia i utrwalenia Regulaminu za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej Serwisu, w formie pliku w formacie pdf.
 3. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego oraz innych ustaw.
 4. Postanowienia niniejszego Regulamin podlegają prawu polskiemu.
 5. W przypadku rozbieżności pomiędzy Regulaminem, a OWU pierwszeństwo mają OWU.
Wkrótce dostępne