NESACard

CLOVER PLAN NESACARD

 

Rak. Taka diagnoza przeraża każdego.

Gdy zostanie rozpoznana u kogoś nam bliskiego, członka rodziny, współpracownika lub u nas samych, musimy stawić jej czoła. Walka z chorobą nowotworową to wielkie wyzwanie. Ostatnie lata przyniosły znaczący postęp w leczeniu raka. Dzięki temu dysponujemy nowymi lekami i terapiami antynowotworowymi o wyższej skuteczności.

Niektóre z osiągnięć medycznych są obiecujące, ale trudno dostępne z powodu wysokich kosztów.

Zapewne wiesz, podobnie jak my, że do każdego  problemu medycznego można podejść w różny sposób i zastosować różne rodzaje leczenia. 

Wobec natłoku informacji i w obliczu konieczności dokonania wyboru spośród wielu dostępnych metod, możesz czuć się przytłoczony i zagubiony. 

MediSky International wraz ze swoim partnerem– towarzystwem ubezpieczeniowym Lamp Insurance – oraz we współpracy z New European Surgical Academy (NESA) opracował dla Ciebie specjalny program ubezpieczenia. W tej trudnej sytuacji program NESACARD pomoże Ci w wyborze najlepszego planu i miejsca leczenia. Wszystkie przekazane informacje będą oparte o najnowszą wiedzę medyczną i udowodnione fakty.

NESA (New European Surgical Academy), czyli Nowa Europejska Akademia Chirurgiczna, to międzynarodowa sieć chirurgiczna, zrzeszająca europejskich i międzynarodowych specjalistów z dziedziny onkologii i chirurgii onkologicznej.

Świadczenia:

 • Szybka wypłata gotówki w wysokości 2000 Euro pomoże pokryć koszty pilnie potrzebnych  badań diagnostycznych czy  leczenia początkowego, takie jak:
  • konsultacje w celu potwierdzenia diagnozy
  • badania diagnostyczne (np. tomografia komputerowa, rezonans magnetyczny)
  • testy genetyczne pod kątem leczenia
  • chemioterapia
  • konsultacje homeopatyczne
 • Druga opinia medyczna oraz „pilotowanie” zapewnione przez NESA
 • Pomoc NESA w wyborze najlepszego planu i miejsca  leczenia na terenie Europy, odpowiadającego potrzebom pacjenta

Twój wkład w działania korzystne społecznie:

Twoja roczna składka z tytułu posiadania karty NESACARD wspiera działalność NESA. Mamy nadzieję, że nigdy nie będziesz musiał korzystać ze świadczeń dostępnych dla posiadaczy NESACARD, a Twój wkład w rozwój działalności organizacji medycznej o dużej wartości społecznej pozostanie dla Ciebie wyłącznie powodem do dumy.

Kto może zostać objęty ochroną ubezpieczeniową:

 • Każda zdrowa osoba – tryb indywidualny
 • Grupy powyżej 20 osób – tryb grupowy

Aktywacja KARTY nesacard

Aby otrzymać kartę NESACARD, wypełnij poniższy formularz deklaracji.

Dane kontaktowe:


OŚWIADCZENIE

Oświadczam, że członkostwo w Programie NESACARD wiąże się ze zrozumieniem poniższych informacji:

OŚWIADCZENIE:

Niniejszym wnioskuję o przystąpienie do programu Clover - NESACARD oferowanego przez MediSky International oraz o objęcie mnie ubezpieczeniem LAMP Insurance Company Limited. Oświadczam, że w ciągu ostatnich trzech lat nie byłem/nie byłam u lekarza ani innego specjalisty opieki zdrowotnej, ani nie przyjęto mnie do szpitala, nie leczono i nie badano mnie w związku z jakimkolwiek podejrzeniem nowotworu. Oświadczam, że w ciągu ostatnich 6 miesięcy nie zauważyłem/ nie zauważyłam u siebie żadnych oznak ani objawów sugerujących problemy zdrowotne, niezależnie od zasięgnięcia porady specjalisty opieki zdrowotnej. Akceptuję świadczenia, postanowienia, warunki i limity przewidziane w umowie ubezpieczenia i przyjmuję do wiadomości, że są one dla mnie wiążące. Potwierdzam prawidłowość oświadczeń i informacji zawartych w tym wniosku i potwierdzam prawidłowość wszystkich innych dokumentów dotyczących niniejszego wniosku, złożonych obecnie lub w przyszłości. Akceptuję, że  LAMP  Insurance  Company  Limited  będzie  opierać  się 

na tych oświadczeniach i informacjach przy udzielaniu zgody na akceptację wniosku. W razie wątpliwości LAMP Insurance Company Limited zastrzega sobie prawo do sprawdzania prawdziwości dostarczonych informacji.

Ja, wnioskodawca zgadzam się na wezwanie do złożenia wyników badań i testów medycznych, jakie LAMP Insurance Company Limited uzna za konieczne.

Zobowiązuję się do natychmiastowego pisemnego zawiadomienia LAMP Insurance Company Limited w razie pojawienia się jakichkolwiek zmian istotnych dla oceny niniejszego wniosku przed udzieleniem przez LAMP Insurance Company Limited pisemnej akceptacji. Umożliwi to LAMP Isurance Company Limited ponowne rozpatrzenie warunków akceptacji.

ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH UBEZPIECZONEGO

Ja, niżej podpisany/niżej podpisana, w trybie art. 23, ust. 1, pkt. 1 i art. art. 27 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (dalej: „Ustawa o ochronie danych osobowych”), wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, w tym danych o stanie mojego zdrowia, w celu rozpatrzenia mojego wniosku o objęcie ochroną ubezpieczeniową oraz w celu realizacji zawartej na tej podstawie umowy ubezpieczenia.

Oświadczam, że zostałem poinformowany/ zostałam poinformowana o prawie dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania, oraz o prawie do pisemnego żądania zaprzestania przetwarzania danych, jak również wniesienia sprzeciwu. 

 W przypadku naruszenia przepisów o ochronie danych osobowych przysługuje mi prawo wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (GIODO).

Powyższa zgoda, w trybie art. 23 ust. 2 Ustawy o ochronie danych osobowych, wyrażona jest również na przyszłość.

Uprzejmie informujemy, że Pana/Pani dane osobowe przetwarzane będą przez MEDISKY sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, 00-074 Trębacka 4, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000628122, na podstawie powierzenia przetwarzania tych danych, zgodnie z art. 31 Ustawy o ochronie danych osobowych, przez Administratora danych, tj. LAMP Insurance Company Limited z siedzibą na Gibraltarze, (GX11 1AA) Suite 934 Europort.

Informujemy, że Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu rozpoznania wniosku o objęcie ochroną ubezpieczeniową, zawarcia umowy ubezpieczenia oraz objęcia ochroną ubezpieczeniową.

Pani/Pana dane osobowe  będą  przetwarzane  w  celu  identyfikacji wniosku i zawarcia umowy ubezpieczenia oraz objęcia Pani/Pana ochroną ubezpieczeniową.

W przypadku zawarcia umowy ubezpieczenia, Pani/Pani dane osobowe wykorzystywane będą w celach jej wykonania, natomiast w przypadku odmowy objęcia ochroną ubezpieczeniową, Pani/Pana dane osobowe zostaną usunięte.

Żądania zmiany danych osobowych, danych kontaktowych, zaprzestania przetwarzania Pani/Pana danych osobowych lub sprzeciw należy kierować na następujący adres e-mail: customer-care@medisky.pl.

Ja, niżej podpisany/niżej podpisana oświadczam, że podane przeze mnie informacje są prawdziwe i aktualne, oraz że wypełniłem/wypełniłam wniosek osobiście. Oświadczam, że zapoznałem/zapoznałam się z Ogólnymi Warunkami Ubezpieczenia NESACARD.


Wkrótce dostępne